Ochrana osobných údajov

OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV („ZÁKON“)
 

Ochranna súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochrannu v maximalnej možnej miere.

 

Prevádzkovateľ:

E-volutio s.r.o.
Kvetná 30
Bratislava 821 08
Slovenská Republika
IČ:47156058 
DIČ: 2023765579

 

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky, na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracuvávame vaše osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, číslo karty Bagelia vernostného programu a dátum narodenia ( nepovinný údaj ).

Kontaktné údaje: emailova adresa a telefónne číslo ( nepovinné údaje )

Údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.

 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracuvávame na účel využívania výhod vernostného členstva, poskytovanie zľiav pri nákupoch, uplatňovania reklamácii, výmeny zakúpeného tovaru, komunikáciu s vami, zasielanie balíkov.  Osobné údaje spracuváme na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Na základe registrácie do Bagelia vernostného programu vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách poštou, emailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Spracovanie na účely marketingu možno však považovať za spracúvanie na účely našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Eshop holding, resp. predajne Eshop holdingu, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti v programe Bagelia alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Bagelie, napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnuť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody členstva vo vernostnom programe alebo vám nebude možné odoslať objednávku , ktorú Bagelia obdrží prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.     

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximalnej miere interne v rámci Bagelie. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania.

Našimi dodávateľmi sú : poskytovatielia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.


Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
  • právo na opravu (§ 22 Zákona),
  • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
  • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
  • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
  • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
  • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.
  • Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domienate, že spracuvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 
Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu E-volutio s.r.o., elektronicky na emailovu adresu info@bagelia.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.

Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť, a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti.